Operat szacunkowy

Zgodnie z art. 156 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami operat szacunkowy jest sporządzoną na piśmie przez rzeczoznawcę majątkowego opinią o wartości nieruchomości.

Operat szacunkowy jest zawsze tworzony dla określonego celu – np. sprzedaży, zabezpieczenia wierzytelności (kredytu), celów inwestycyjnych lub podatkowych i tylko dla tego określonego celu może być wykorzystywany – rzeczoznawca majątkowy nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie operatu bez jego zgody do innego celu niż cel, dla którego został sporządzony.

Tworząc operat rzeczoznawca uwzględnia w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stan nieruchomości oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych.

Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany powyższych czynników, które były brane pod uwagę przy jego tworzeniu, natomiast po upływie tego okresu tylko po potwierdzeniu jego aktualności przez rzeczoznawcę majątkowego. Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego następuje przez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę, który go sporządził, oraz dołączenie do operatu szacunkowego analizy potwierdzającej, że od daty jego sporządzenia nie wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników branych pod uwagę przy wycenie. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, Operat szacunkowy zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń oraz wyniku końcowego.

W operacie szacunkowym przedstawia się sposób dokonania wyceny nieruchomości, w tym:

1)
określenie przedmiotu i zakresu wyceny;
 
2)
określenie celu wyceny;
 
3)
podstawę formalną wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości;
 
4)
ustalenie dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości;
 
5)
opis stanu nieruchomości;
 
6)
wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości;
 
7)
analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny;
 
8)
wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania;
 
9)
przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości oraz wyniku wyceny wraz z uzasadnieniem.

Kwotę wartości nieruchomości wyraża się w pełnych złotych. Kwotę wartości nieruchomości można wyrazić w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to wyniku wyceny. W operacie szacunkowym zamieszcza się także stosowne klauzule wskazujące na szczególne okoliczności dotyczące wyceny nieruchomości.