Wartość nieruchomości

 Zgodnie z art. 150 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami wyróżnić można wartość rynkową, odtworzeniową i katastralną. Ponadto przepisy szczególne mogą przewidzieć inne rodzaje wartości. Najczęściej określaną wartością w procesie wyceny jest wartość rynkowa, którą określa się dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu.

Zgodnie z art. 151 ustawy wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej.

Biorąc powyższe pod uwagę widać, że pojęcia wartości rynkowej i ceny transakcyjnej różnią się od siebie – wartość rynkową stanowi kwota szacunkowa, możliwa do uzyskania przy założeniu zorientowanych, rozważnych stron transakcji, nie znajdujących się w sytuacji przymusowej; cenę transakcyjną zaś stanowi kwota faktycznie uzyskana w konkretnej transakcji, jednakże strony umowy mogą tu przecież działać w sposób niezgodny z powyższymi założeniami, np. pod wpływem impulsu, bez dostatecznej wiedzy o rynku, cenach i wartościach nieruchomości podobnych lub będąc w sytuacji przymusowej, np. niemożność spłaty kredytu, konieczność przeprowadzki itp.